Odpadové hospodárstvo

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu

Vývoz uskutočňuje Obec Pruské a vývozy sa uskutočnia v pondelok v skorých ranných hodinách každý nepárny týždeň. Každý vývoz bude ešte vyhlásený v miestnom rozhlase a harmonogram je zverejnený aj vo vývesných tabuliach v obci.

Komunálny odpad

Komunálny odpad občania ukladajú do zberných nádob, ktoré majú umiestnené pred rodinnými a bytovými domami. Zberné nádoby sa vyprázdňujú 2-3 krát mesačne. Občania, ktorí majú záujem o vyprázdnenie smetnej nádoby túto označia ráno do 6.00 hod. štítkom – žetónom, ktorý obdržia na obecnom úrade pri zaplatení dane za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Termín zberu bude vyhlásený miestnym rozhlasom.

Čo patrí a čo nepatrí do komunálneho odpadu

Patria sem :             

Zložky komunálneho odpadu, ktoré nie je možné vytriediť.

Nepatria sem:                                                     

Nebezpečný odpad, stavebný odpad, elektroodpad, bioodpad, plasty, papier.

Separovaný zber

Čo separujeme

Obec Červený Kameň  separuje nasledovné zložky komunálneho odpadu sklo, plasty, papier. Tieto zložky komunálneho odpadu sú povinní držitelia komunálneho odpadu vytrieďovať Občania dostali do domácností vrecia, do ktorých zberajú PET-fľaše. Vrecia je potrebné vyložiť pred rodinný dom v deň zberu. Termín zberu bude vyhlásený miestnym rozhlasom.

 

Čo patrí a čo nepatrí do separovaného zberu

Zber PET fliaš

Patria sem :             

Fľaše od nápojov,  plástové obaly z potravín, plástové obaly z kozmetiky, čistiacich prostriedkov, plástové vrecia, vrecká , tašky, obalové fólie, tégliky od smotany, jogurtov, masla,  plástové hračky, rôzne úlomky plástov z domácnosti

Stlačte obaly, budete mať viac miesta vo vreci a my budeme prevážať menej vzduchu! Ušetríme všetci!

Nepatria sem:                                                     

fľaše od olejov, postrekov, lepidiel.

Zber skla

Patria sem :

sklenené fľaše bez zátok a uzáverov, poháre od zaváranín, úlomky tabuľového skla.

Nepatria sem :

zrkadlá, sklenené fľaše znečistené zvyškami farieb a chemikálií poháre so zvyškami so zaváranín, porcelán a keramika, žiarovky a žiarivky, autosklo, maľované sklo, krištáľové sklo.

 

Zavedený je celoročný zber skla. Sklo sú občania povinní donáškovým spôsobom ho umiestňovať na vyhradené miesto pri Pošte.

Zber papiera

Patria sem:

staré noviny, časopisy, reklamné letáky, vlnité lepenky a hnedé sulfánové papiere (používané ako obalový materiál – kartón), staré knihy bez vrchného umelého obalu, zošity, zmiešaný zberový papier.

Nepatria sem:

mastné a silne znečistené papiere, krabicové obaly od nápojov a mlieka, kopírovací papier, indigový papier, skartovací papier brúsny a pauzovací papier.

 

Odvoz papiera od rodinných domov 1 krát ročne organizuje Základná škola. Termín zberu bude vyhlásený miestnym rozhlasom.

 

BIOLOGICKÝ ODPAD

Bioodpadom je každý odpad tvorený organickými látkami rastlinného a živočíšneho pôvodu. Tento odpad pochádza z chovu domácich zvierat, pestovania  poľnohospodárskych produktov a v menšej miere i z domácností. Odpad väčšinou končí v zberných nádobách a je vyvezený na skládku odpadov a tak prispievame k tvorbe skládkových plynov. Zbytočne sa ochudobňujeme o možnosť využiť odpad ako veľmi kvalitné hnojivo do záhrady. Najlepším spôsobom, ako spracovať bioodpad z domácností je kompostovanie.

 

DOMÁCE KOMPOSTOVANIE

Čo kompostujeme?

Kuchyňa -zvyšky z čistenia zeleniny a ovocia, malé množstvo varených jedál, potraviny, čaj aj s papierovým vreckom, kávový výluh, papier znečistený od potravín a pod.  

Záhrada – pokosená tráva, kvety, konáre, lístie, zhnité ovocie, burina zo záhrady

Iný organický materiál – podstielka z chovu zvierat, popol z dreva, hobliny, piliny, hnoj, vlasy, perie.

Materiál nevhodný na kompostovanie:  

Druhotné suroviny, nebezpečné a toxické látky .

Iné – prach zo smetí a vysávača(  obsahujú ťažké kovy), časti rastlín napadnuté chorobami, mäso a mäsové výrobky, kosti, mliečne výrobky, výkaly z mäsožravých zvierat

Postup pri zakladaní kompostu

1) Dno kompostovacej kopy vysypte hrubším materiálom (napr. nahrubo posekanými    konármi), aby  sme zabezpečili cirkuláciu vzduchu a odtok prebytočnej vody.

2) Materiál sa ukladá postupne ako nám v domácnosti a záhrade vzniká.

3) Už pri jeho zbieraní myslite na to, aby ste mali čo najpestrejšiu skladbu.   Nezabudnite jednotlivé druhy dôkladne premiešať(mokré so suchým, uhlikaté s dusíkatými).

4) Materiál pred uložením do kompostoviska upravte – posekajte, podrvte, zvlhčite a dôkladne premiešajte. Urýchlite tak dobu rozkladu.

5) Ak máte väčšie množstvo rovnakého materiálu(napr. lístia, odpad z kukurice a  pod.), je dobré -ak to jeho štruktúra dovoľuje – predbežne si ho uskladniť a použiť ho na premiešanie primokrého, alebo silne dusíkatého materiálu.

Kompostovaný materiál je vhodné po každých 15-20cm vrstviť zeminou. Obsahuje množstvo mikroorganizmov, ktoré pomáhajú rozkladu, dokáže viazať vlhkosť a pomaly ju uvoľňovať do okolia, napomáha pri vzniku stabilnej drobovitozemitej štruktúry a výrazne dokáže viazať zápach.

Kompostovaciu hmotu je treba po 3 – 5 týždňoch prehodiť, aby sa premiešal materiál z vnútra kopy s vonkajším. Zároveň tým kompost prevzdušníme.

Približne po roku je kompost vyzretý.

Po vyzretí je potrebné kompost preosiať a nespracované časti vložiť do novej kopy.

Čo získate kompostavaním?

Kvalitné hnojivo pre svoju záhradku.

Ušetríte finančné prostriedky za odvoz odpadov a za drahé hnojivá.

Znížite množstvo a škodlivosť odpadov, čím pomôžete životnému prostrediu a zdraviu ľudí teda hlavne sebe a svojmu okoliu

Elektrospotrebiče

Občania majú možnosť zbaviť sa svojich opotrebovaných elektrospotrebičov tromi spôsobmi, a to: odovzdaním starého elektrospotrebiča pri kúpe nového v predajni, odovzdaním elektrospotrebiča v zbernom dvore obce alebo prostredníctvom mobilných zberov elektroodpadu.

 

 ”Čistota obce je obrazom ducha a mysle ľudí, ktorí v nej žijú”


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Časopis folklór

 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 18.2.2019
  Dňa 25.02.2019 sa uskutoční zber plastov. Žiadame občanov, aby stláčali plastové fľaše a tak zmenšovali ich objem. So zberom plastov sa uskutoční aj zber použitého kuchynského oleja, ktorý v čistých uzavretých plastových fľašiach môžete uložiť k vreciam s plastami.
  V obci prebieha aj zber štupľov z plastových fliaš, zber starých tužkových batérií a zber použitých tonerov. Tieto štuple, batérie a tonery môžete priniesť na tunajší obecný úrad.

  Žiadame občanov, aby nevyhadzovali komunálny odpad do kontajnerov, ktoré sa nachádzajú pri obecnom cintoríne. Tieto kontajnery slúžia výlučne pre odpad z miestneho cintorína.

  V dňoch od 25.02.2019 do 01.03.2019 sa uskutoční zber textilu pre charitu. Textil, ktorý nie je poškodený, napríklad svetre, bundy, nohavice, obleky, šaty, obliečky, plachty, topánky aj hračky, môžete v tomto termíne nosiť ku vchodu do starej materskej školy.

  zo dňa 1.2.2019
  Oznamujeme, že emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR je urad@cervenykamen.sk

  zo dňa 25.1.2019
  Dňa 29.1.2019 v utorok o 16:30 sa pri obecnom úrade uskutoční výkup papiera formou výmeny za toaletný papier,hygienické vreckovky a pod.

  zo dňa 27.12.2018
  vývoz komunálneho odpadu bude 7.1.2019

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook