Odpadové hospodárstvo

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu

Vývoz uskutočňuje Obec Pruské a vývozy sa uskutočnia v pondelok v skorých ranných hodinách každý nepárny týždeň. Každý vývoz bude ešte vyhlásený v miestnom rozhlase a harmonogram je zverejnený aj vo vývesných tabuliach v obci.

Komunálny odpad

Komunálny odpad občania ukladajú do zberných nádob, ktoré majú umiestnené pred rodinnými a bytovými domami. Zberné nádoby sa vyprázdňujú 2-3 krát mesačne. Občania, ktorí majú záujem o vyprázdnenie smetnej nádoby túto označia ráno do 6.00 hod. štítkom – žetónom, ktorý obdržia na obecnom úrade pri zaplatení dane za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Termín zberu bude vyhlásený miestnym rozhlasom.

Čo patrí a čo nepatrí do komunálneho odpadu

Patria sem :             

Zložky komunálneho odpadu, ktoré nie je možné vytriediť.

Nepatria sem:                                                     

Nebezpečný odpad, stavebný odpad, elektroodpad, bioodpad, plasty, papier.

Separovaný zber

Čo separujeme

Obec Červený Kameň  separuje nasledovné zložky komunálneho odpadu sklo, plasty, papier. Tieto zložky komunálneho odpadu sú povinní držitelia komunálneho odpadu vytrieďovať Občania dostali do domácností vrecia, do ktorých zberajú PET-fľaše. Vrecia je potrebné vyložiť pred rodinný dom v deň zberu. Termín zberu bude vyhlásený miestnym rozhlasom.

 

Čo patrí a čo nepatrí do separovaného zberu

Zber PET fliaš

Patria sem :             

Fľaše od nápojov,  plástové obaly z potravín, plástové obaly z kozmetiky, čistiacich prostriedkov, plástové vrecia, vrecká , tašky, obalové fólie, tégliky od smotany, jogurtov, masla,  plástové hračky, rôzne úlomky plástov z domácnosti

Stlačte obaly, budete mať viac miesta vo vreci a my budeme prevážať menej vzduchu! Ušetríme všetci!

Nepatria sem:                                                     

fľaše od olejov, postrekov, lepidiel.

Zber skla

Patria sem :

sklenené fľaše bez zátok a uzáverov, poháre od zaváranín, úlomky tabuľového skla.

Nepatria sem :

zrkadlá, sklenené fľaše znečistené zvyškami farieb a chemikálií poháre so zvyškami so zaváranín, porcelán a keramika, žiarovky a žiarivky, autosklo, maľované sklo, krištáľové sklo.

 

Zavedený je celoročný zber skla. Sklo sú občania povinní donáškovým spôsobom ho umiestňovať na vyhradené miesto pri Pošte.

Zber papiera

Patria sem:

staré noviny, časopisy, reklamné letáky, vlnité lepenky a hnedé sulfánové papiere (používané ako obalový materiál – kartón), staré knihy bez vrchného umelého obalu, zošity, zmiešaný zberový papier.

Nepatria sem:

mastné a silne znečistené papiere, krabicové obaly od nápojov a mlieka, kopírovací papier, indigový papier, skartovací papier brúsny a pauzovací papier.

 

Odvoz papiera od rodinných domov 1 krát ročne organizuje Základná škola. Termín zberu bude vyhlásený miestnym rozhlasom.

 

BIOLOGICKÝ ODPAD

Bioodpadom je každý odpad tvorený organickými látkami rastlinného a živočíšneho pôvodu. Tento odpad pochádza z chovu domácich zvierat, pestovania  poľnohospodárskych produktov a v menšej miere i z domácností. Odpad väčšinou končí v zberných nádobách a je vyvezený na skládku odpadov a tak prispievame k tvorbe skládkových plynov. Zbytočne sa ochudobňujeme o možnosť využiť odpad ako veľmi kvalitné hnojivo do záhrady. Najlepším spôsobom, ako spracovať bioodpad z domácností je kompostovanie.

 

DOMÁCE KOMPOSTOVANIE

Čo kompostujeme?

Kuchyňa -zvyšky z čistenia zeleniny a ovocia, malé množstvo varených jedál, potraviny, čaj aj s papierovým vreckom, kávový výluh, papier znečistený od potravín a pod.  

Záhrada – pokosená tráva, kvety, konáre, lístie, zhnité ovocie, burina zo záhrady

Iný organický materiál – podstielka z chovu zvierat, popol z dreva, hobliny, piliny, hnoj, vlasy, perie.

Materiál nevhodný na kompostovanie:  

Druhotné suroviny, nebezpečné a toxické látky .

Iné – prach zo smetí a vysávača(  obsahujú ťažké kovy), časti rastlín napadnuté chorobami, mäso a mäsové výrobky, kosti, mliečne výrobky, výkaly z mäsožravých zvierat

Postup pri zakladaní kompostu

1) Dno kompostovacej kopy vysypte hrubším materiálom (napr. nahrubo posekanými    konármi), aby  sme zabezpečili cirkuláciu vzduchu a odtok prebytočnej vody.

2) Materiál sa ukladá postupne ako nám v domácnosti a záhrade vzniká.

3) Už pri jeho zbieraní myslite na to, aby ste mali čo najpestrejšiu skladbu.   Nezabudnite jednotlivé druhy dôkladne premiešať(mokré so suchým, uhlikaté s dusíkatými).

4) Materiál pred uložením do kompostoviska upravte – posekajte, podrvte, zvlhčite a dôkladne premiešajte. Urýchlite tak dobu rozkladu.

5) Ak máte väčšie množstvo rovnakého materiálu(napr. lístia, odpad z kukurice a  pod.), je dobré -ak to jeho štruktúra dovoľuje – predbežne si ho uskladniť a použiť ho na premiešanie primokrého, alebo silne dusíkatého materiálu.

Kompostovaný materiál je vhodné po každých 15-20cm vrstviť zeminou. Obsahuje množstvo mikroorganizmov, ktoré pomáhajú rozkladu, dokáže viazať vlhkosť a pomaly ju uvoľňovať do okolia, napomáha pri vzniku stabilnej drobovitozemitej štruktúry a výrazne dokáže viazať zápach.

Kompostovaciu hmotu je treba po 3 – 5 týždňoch prehodiť, aby sa premiešal materiál z vnútra kopy s vonkajším. Zároveň tým kompost prevzdušníme.

Približne po roku je kompost vyzretý.

Po vyzretí je potrebné kompost preosiať a nespracované časti vložiť do novej kopy.

Čo získate kompostavaním?

Kvalitné hnojivo pre svoju záhradku.

Ušetríte finančné prostriedky za odvoz odpadov a za drahé hnojivá.

Znížite množstvo a škodlivosť odpadov, čím pomôžete životnému prostrediu a zdraviu ľudí teda hlavne sebe a svojmu okoliu

Elektrospotrebiče

Občania majú možnosť zbaviť sa svojich opotrebovaných elektrospotrebičov tromi spôsobmi, a to: odovzdaním starého elektrospotrebiča pri kúpe nového v predajni, odovzdaním elektrospotrebiča v zbernom dvore obce alebo prostredníctvom mobilných zberov elektroodpadu.

 

 ”Čistota obce je obrazom ducha a mysle ľudí, ktorí v nej žijú”


Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Časopis folklór

 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 8.4.2019
  Oznamujeme občanom, že na poštovom dvore je pristavený kontajner na drevený odpad. Tento kontajner slúži na staré dosky, odrezky, palety, drevotrieskové dosky, OSB dosky, starý nábytok – očistený od čalúnenia, drevené okenné rámy – očistené od skla a tesniacej gumy.
  Do tohto kontajnera nepatria namorené stĺpy ani podvaly. Starý nábytok musí byť v demontovanom stave.
  Kontajner bude na poštovom dvore pristavený ešte v dňoch:
  - pondelok 8. apríla 2019 od 8,00 do 12,00 hod. a od 14,00 do 18,00 hod.
  - utorok 9. apríla 2019 od 8,00 do 12,00 hod. a od 14,00 do 18,00 hod.
  - streda 10. apríla 2019 od 8,00 do 12,00 hod. a od 14,00 do 18,00 hod.
  Upozorňujeme občanov, že prinesený drevený odpad bude kontrolovaný pracovníkom obce.

  Oznamujeme občanom, že na poštovom dvore sa našli kľúče. Prípadný majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.

  Oznamujeme občanom, že dnes nastala porucha na kanalizácii. Táto situácia sa momentálne rieši a zajtra ráno príde spôsobilá firma odstrániť túto poruchu kanalizačného potrubia.

  Vedúca Pošty oznamuje, že zajtra bude Pošta zatvorená.

  Deti zo základnej školy a materskej školy Červený Kameň Vás srdečne pozývajú na veľkonočné tvorivé dielne, ktoré sa budú konať v utorok 9. apríla 2019 o 15,15 hod. v telocvični základnej školy. Tešíme sa na Vašu účasť.

  zo dňa 4.4.2019
  Oznamujeme občanom, že žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu do volieb európskeho parlamentu 2019, ktoré sa budú konať dňa 25. mája 2019, je možné doručiť osobne do podateľne obecného úradu, poštou na adresu Obec Červený Kameň, 018 56 Červený Kameň, prípadne mailom na urad@cervenykamen.sk
  Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu je možné si stiahnuť na https://www.minv.sk/?nr16-preukaz

  zo dňa 27.3.2019
  Obec Červený Kameň príjme do trvalého pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu kuchár v školskej jedálni s nástupom ihneď. Bližšie informácie na obecnom úrade.

  Oznamujeme občanom, že od roku 2012 je v obci vyhlásená mimoriadna situácia zosuvu pôdy a oporného múru na hlavnú cestu. Z dôvodu, že v ohrozenom území na svahu nad cestou budú v najbližších dňoch prebiehať geologické prieskumy a iné záchranné práce, upozorňujeme občanov, že akékoľvek svojvoľné práce v tomto území sú prísne zakázané. V ohrozenom území na svahu nad cestou platí prísny zákaz bagrovania, alebo akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti.

  zo dňa 20.3.2019
  Z projektu na obstaranie záhradných kompostérov boli obci pridelené kompostéry do každej domácnosti. Tieto sú dočasne uložené na poštovom dvore až do kontroly z ministerstva životného prostredia. Z dôvodu, aby nedošlo ku ich krádeži je priestor monitorovaný kamerovým systémom a brána poštového dvora bude od tohto dňa pre potreby ukladania sklenného alebo železného odpadu otvorená len v čase otváracích hodín predajne potravín pani Ľudmily Prekopovej.

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook