Samospráva

Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva:

22.10.2018 o 17:00hod

Zoznam poslancov obecného zastupiteľstva

Dohnanský Ľubomír

Dohnanský Martin

Gajdoš Michal

Ing. Jakúbek Peter

Mgr. Jancovková Ľudmila

Monček Martin

Ing. Prekop Rastislav

Dokumenty na stiahnutie
Zásady odmeňovania OZ pdf

Poslanie a kompetencie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo (OZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie 4 roky. Počet poslancov obce je 7. OZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia a rozhodujú o záklalných otázkach života v obci.

Pôsobnosť obecného zastupiteľstva:
- určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
- schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu
- schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
- rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov
- určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
- vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
- uznášať sa na nariadeniach
- schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení
- určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra
- zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
- schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta vypracovaný podľa osobitného predpisu
- zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
- schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
- zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
- udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
- ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

Zloženie komisií obecného zastupiteľstva

Stavebná komisia

predseda- Ing. Prekop Rastislav

člen- Gašpar Milan

Dohnanský Ľubomír

Holba Ladislav

Komisia pre ekonomiku a rozvoj obce

predseda- Ing. Jakúbek Peter

člen- Mgr. Gáborová Zuzana

Ing. Peška Ivan

Ing. Ďuriš Martin

Ing. Tomanová Zuzana

Športová komisia

predseda- Monček Martin

člen- Bc. Jakúbek Peter

Dohnanský Martin

Kultúrná komisia

predseda- Mgr. Jancovková Ľudmila

člen- Bielik Dušan

Bc. Smoleková Velička

Sociálná komisia

predseda- Gajdoš Michal

člen- PaedDr. Jancovková Marta

Poláček Robert

História OZ

Volebné obdobie 2014-2018
Starosta obce: Jozef Bartoš
Zástupca starostu: Mgr. Ľudmila Jancovková
Poslanci: Dohnanský Ľubomír, Dohnanský Martin, Gajdoš Michal, Ing. Jakúbek Peter, Mgr. Jancovková Ľudmila, Monček Martin, Ing. Prekop Rastislav

Volebné obdobie 2010-2014
Starosta obce: Jozef Bartoš
Zástupca starostu: Mgr. Ľudmila Jancovková
Poslanci: Dohnanský Martin, Gajdoš Michal, Gašpar Milan, Ing. Jakúbek Peter, Mgr. Jancovková Ľudmila, Monček Martin, Ing. Prekop Rastislav

Volebné obdobie 2006-2010
Starosta obce: Ľudmila Jakúbková
Zástupca starostu: Jozef Bartoš
Poslanci: Jozef Bartoš, Mgr.Janka Hajduchová, Ľudmila Jancovková, Michal Gajdoš, Milan Gašpar, Štefan Mišún, Ladislav Holba

Volebné obdobie 2002-2006
Starosta obce: Ľudmila Jakúbková
Zástupca starostu: Mgr. Vladimír Žalúdek do 31.8.2003 – Jozef Bartoš
Poslanci: Jozef Bartoš, Ján Držík, Mária Fúsková, Mgr. Zuzana Gáborová, Ing. Ľubomír Mikula, Štefan Mišún, Mgr. Vladimír Žalúdek

Od 1.9.2003 nastúpili náhradníci a to Božena Matejíčková a Ľudmila Jancovková

Volebné obdobie 1998 – 2002
Starosta obce: Ľudmila Jakúbková
Zástupca starostu: Jozef Bartoš
Poslanci: Jozef Bartoš, Jozef Dlobík, Ján Držík, Vladimír Hajduch, Vladimír Martiš, František Kvasnička, Jozef Matejíčka, Ing. Ľubomír Mikula, Štefan Osrman, Dušan Prekop, Marián Strapko

Volebné obdobie 1994 – 1998
Starosta obce: Ľudmila Jakúbková
Zástupca starostu: Stanislav Gašpar
Poslanci: Stanislav Gašpar, Ľudmila Žalúdková, František Kvasnička, Ľudmila Michalíková, Jozef Bartoš, František Jakúbek, František Janíček, Michal Jancovek, Irena Mončeková, Jozef Matejíčka, Dušan Prekop

Volebné obdobie 1990 – 1994
Starosta obce: Ľudmila Jakúbková
Zástupca starostu: Stanislav Gašpar
Poslanci: Stanislav Gašpar, František Kvasnička, Ľudmila Michalíková, Jozef Bartoš, František Jakúbek, František Janíček, Jozef Janíček, Irena Mončeková, Jozef Matejíčka,Ing. Dušan Monček, Ľubomír Michálik


Back to Top ↑
 • Časopis folklór

 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 28.5. 2018
  starosta obce ďakuje p. Poláčkovi a ostatným občanom ktorý sa podielali na prípravách svätej omše pod Červenou skalou ktorá sa uskutočnila 25.5.2018.

  zo dňa 22.1.2018
  Vážený člen Urbáru Červený Kameň – pozemkové spoločenstvo
  Pozývame vás na Valné zhromaždenie Urbáru Červený Kameň – pozemkové spoločenstvo, ktoré sa uskutoční v nedeľu 25.2.2018 v sále kultúrneho domu Červený Kameň so začiatkom o 15.00 hod. (Registrácia členov začne už od 14:30 hod, preto prosíme o skorý príchod aby sa zhromaždenie začalo načas )

  zo dňa 02.1.2018
  Aktuálne informácie o lyžiarskom vleku SKI- KOŠOVÁ a jeho prevádzke najdete na:
  http://www.cervenykamen.sk/organizacie-a-kluby/klub-turistov
  alebo Facebook: KST Červený Kameň – SKI-KOŠOVÁ

  zo dňa 21.7.2016
  Daň z nehnuteľnosti, daň za psa, poplatok za komunálny odpad a nájom za hrobové miesto je možné zaplatiť v úradných hodinách do pokladne obecného úradu. Zároveň oznamujeme, že nájom za hrobové miesta je možné zaplatiť iba do konca roka 2016.

  zo dňa 21.7.2016
  Vývoz Komunálneho odpadu v našej obci bude 25.7.2016

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook