Samospráva

Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva:

18.2.2019 o 17:00hod

Zoznam poslancov obecného zastupiteľstva

Ing. Rastilav Prekop

PhDr. Lukáš Bielik

Martin Monček

Doc. Ing. Mgr. Peter Jakúbek PhD, DBA, LLM

Peter Dohnanský

Ing. Daniel Strapko

Ľubomír Martiš

Dokumenty na stiahnutie
Zásady odmeňovania OZ pdf

Poslanie a kompetencie obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo (OZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie 4 roky. Počet poslancov obce je 7. OZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia a rozhodujú o záklalných otázkach života v obci.

Pôsobnosť obecného zastupiteľstva:
- určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
- schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu
- schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
- rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov
- určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
- vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
- uznášať sa na nariadeniach
- schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení
- určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra
- zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku
- schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta vypracovaný podľa osobitného predpisu
- zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe
- schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
- zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce
- udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny
- ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce

Zloženie komisií obecného zastupiteľstva

Stavebná komisia

predseda- Ing. Prekop Rastislav

člen- Gašpar Milan

Dohnanský Ľubomír

Holba Ladislav

Komisia pre ekonomiku a rozvoj obce

predseda- Ing. Jakúbek Peter

člen- Mgr. Gáborová Zuzana

Ing. Peška Ivan

Ing. Ďuriš Martin

Ing. Tomanová Zuzana

Športová komisia

predseda- Monček Martin

člen- Bc. Jakúbek Peter

Dohnanský Martin

Kultúrná komisia

predseda- Mgr. Jancovková Ľudmila

člen- Bielik Dušan

Bc. Smoleková Velička

Sociálná komisia

predseda- Gajdoš Michal

člen- PaedDr. Jancovková Marta

Poláček Robert

História OZ

Volebné obdobie 2014-2018
Starosta obce: Jozef Bartoš
Zástupca starostu: Mgr. Ľudmila Jancovková
Poslanci: Dohnanský Ľubomír, Dohnanský Martin, Gajdoš Michal, Ing. Jakúbek Peter, Mgr. Jancovková Ľudmila, Monček Martin, Ing. Prekop Rastislav

Volebné obdobie 2010-2014
Starosta obce: Jozef Bartoš
Zástupca starostu: Mgr. Ľudmila Jancovková
Poslanci: Dohnanský Martin, Gajdoš Michal, Gašpar Milan, Ing. Jakúbek Peter, Mgr. Jancovková Ľudmila, Monček Martin, Ing. Prekop Rastislav

Volebné obdobie 2006-2010
Starosta obce: Ľudmila Jakúbková
Zástupca starostu: Jozef Bartoš
Poslanci: Jozef Bartoš, Mgr.Janka Hajduchová, Ľudmila Jancovková, Michal Gajdoš, Milan Gašpar, Štefan Mišún, Ladislav Holba

Volebné obdobie 2002-2006
Starosta obce: Ľudmila Jakúbková
Zástupca starostu: Mgr. Vladimír Žalúdek do 31.8.2003 – Jozef Bartoš
Poslanci: Jozef Bartoš, Ján Držík, Mária Fúsková, Mgr. Zuzana Gáborová, Ing. Ľubomír Mikula, Štefan Mišún, Mgr. Vladimír Žalúdek

Od 1.9.2003 nastúpili náhradníci a to Božena Matejíčková a Ľudmila Jancovková

Volebné obdobie 1998 – 2002
Starosta obce: Ľudmila Jakúbková
Zástupca starostu: Jozef Bartoš
Poslanci: Jozef Bartoš, Jozef Dlobík, Ján Držík, Vladimír Hajduch, Vladimír Martiš, František Kvasnička, Jozef Matejíčka, Ing. Ľubomír Mikula, Štefan Osrman, Dušan Prekop, Marián Strapko

Volebné obdobie 1994 – 1998
Starosta obce: Ľudmila Jakúbková
Zástupca starostu: Stanislav Gašpar
Poslanci: Stanislav Gašpar, Ľudmila Žalúdková, František Kvasnička, Ľudmila Michalíková, Jozef Bartoš, František Jakúbek, František Janíček, Michal Jancovek, Irena Mončeková, Jozef Matejíčka, Dušan Prekop

Volebné obdobie 1990 – 1994
Starosta obce: Ľudmila Jakúbková
Zástupca starostu: Stanislav Gašpar
Poslanci: Stanislav Gašpar, František Kvasnička, Ľudmila Michalíková, Jozef Bartoš, František Jakúbek, František Janíček, Jozef Janíček, Irena Mončeková, Jozef Matejíčka,Ing. Dušan Monček, Ľubomír Michálik


Back to Top ↑
 • Časopis folklór

 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 18.2.2019
  Dňa 25.02.2019 sa uskutoční zber plastov. Žiadame občanov, aby stláčali plastové fľaše a tak zmenšovali ich objem. So zberom plastov sa uskutoční aj zber použitého kuchynského oleja, ktorý v čistých uzavretých plastových fľašiach môžete uložiť k vreciam s plastami.
  V obci prebieha aj zber štupľov z plastových fliaš, zber starých tužkových batérií a zber použitých tonerov. Tieto štuple, batérie a tonery môžete priniesť na tunajší obecný úrad.

  Žiadame občanov, aby nevyhadzovali komunálny odpad do kontajnerov, ktoré sa nachádzajú pri obecnom cintoríne. Tieto kontajnery slúžia výlučne pre odpad z miestneho cintorína.

  V dňoch od 25.02.2019 do 01.03.2019 sa uskutoční zber textilu pre charitu. Textil, ktorý nie je poškodený, napríklad svetre, bundy, nohavice, obleky, šaty, obliečky, plachty, topánky aj hračky, môžete v tomto termíne nosiť ku vchodu do starej materskej školy.

  zo dňa 1.2.2019
  Oznamujeme, že emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR je urad@cervenykamen.sk

  zo dňa 25.1.2019
  Dňa 29.1.2019 v utorok o 16:30 sa pri obecnom úrade uskutoční výkup papiera formou výmeny za toaletný papier,hygienické vreckovky a pod.

  zo dňa 27.12.2018
  vývoz komunálneho odpadu bude 7.1.2019

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook