Samospráva

Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva:

10.6.2019 o 17:00hod

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Červenom Kameni sa uskutoční dňa 10.06.2019 o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Červenom Kameni.

Program:

1. Informácia o mimoriadnej situácii

2. Žiadosť o zvýšenie mesačného poplatku v MŠ

3. Spolufinancovanie najmenej 5 % pripravovaného projektu rekonštrukcie hasičskej zbrojnice

4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

5. Zhodnotenie stavu budovy kultúrneho domu a budovy bývalej materskej školy z pohľadu znalca p. Marguša a statika p. Masára

6. Diskusia

7. Schválenie termínu ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 

Zoznam poslancov obecného zastupiteľstva Ing. Rastilav Prekop PhDr. Lukáš Bielik Martin Monček Doc. Ing. Mgr. Peter Jakúbek PhD, DBA, LLM Peter Dohnanský Ing. Daniel Strapko Ľubomír Martiš

Dokumenty na stiahnutie
Zásady odmeňovania OZ pdf

Poslanie a kompetencie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo (OZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie 4 roky. Počet poslancov obce je 7. OZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia a rozhodujú o záklalných otázkach života v obci. Pôsobnosť obecného zastupiteľstva: – určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním – schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu – schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce – rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov – určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky – vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov – uznášať sa na nariadeniach – schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení – určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra – zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku – schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta vypracovaný podľa osobitného predpisu – zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe – schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu – zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce – udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny – ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce Zloženie komisií obecného zastupiteľstva Stavebná komisia predseda- Ing. Prekop Rastislav člen- Gašpar Milan Dohnanský Ľubomír Holba Ladislav Komisia pre ekonomiku a rozvoj obce predseda- Ing. Jakúbek Peter člen- Mgr. Gáborová Zuzana Ing. Peška Ivan Ing. Ďuriš Martin Ing. Tomanová Zuzana Športová komisia predseda- Monček Martin člen- Bc. Jakúbek Peter Dohnanský Martin Kultúrná komisia predseda- Mgr. Jancovková Ľudmila člen- Bielik Dušan Bc. Smoleková Velička Sociálná komisia predseda- Gajdoš Michal člen- PaedDr. Jancovková Marta Poláček Robert História OZ Volebné obdobie 2014-2018 Starosta obce: Jozef Bartoš Zástupca starostu: Mgr. Ľudmila Jancovková Poslanci: Dohnanský Ľubomír, Dohnanský Martin, Gajdoš Michal, Ing. Jakúbek Peter, Mgr. Jancovková Ľudmila, Monček Martin, Ing. Prekop Rastislav Volebné obdobie 2010-2014 Starosta obce: Jozef Bartoš Zástupca starostu: Mgr. Ľudmila Jancovková Poslanci: Dohnanský Martin, Gajdoš Michal, Gašpar Milan, Ing. Jakúbek Peter, Mgr. Jancovková Ľudmila, Monček Martin, Ing. Prekop Rastislav Volebné obdobie 2006-2010 Starosta obce: Ľudmila Jakúbková Zástupca starostu: Jozef Bartoš Poslanci: Jozef Bartoš, Mgr.Janka Hajduchová, Ľudmila Jancovková, Michal Gajdoš, Milan Gašpar, Štefan Mišún, Ladislav Holba Volebné obdobie 2002-2006 Starosta obce: Ľudmila Jakúbková Zástupca starostu: Mgr. Vladimír Žalúdek do 31.8.2003 – Jozef Bartoš Poslanci: Jozef Bartoš, Ján Držík, Mária Fúsková, Mgr. Zuzana Gáborová, Ing. Ľubomír Mikula, Štefan Mišún, Mgr. Vladimír Žalúdek Od 1.9.2003 nastúpili náhradníci a to Božena Matejíčková a Ľudmila Jancovková Volebné obdobie 1998 – 2002 Starosta obce: Ľudmila Jakúbková Zástupca starostu: Jozef Bartoš Poslanci: Jozef Bartoš, Jozef Dlobík, Ján Držík, Vladimír Hajduch, Vladimír Martiš, František Kvasnička, Jozef Matejíčka, Ing. Ľubomír Mikula, Štefan Osrman, Dušan Prekop, Marián Strapko Volebné obdobie 1994 – 1998 Starosta obce: Ľudmila Jakúbková Zástupca starostu: Stanislav Gašpar Poslanci: Stanislav Gašpar, Ľudmila Žalúdková, František Kvasnička, Ľudmila Michalíková, Jozef Bartoš, František Jakúbek, František Janíček, Michal Jancovek, Irena Mončeková, Jozef Matejíčka, Dušan Prekop Volebné obdobie 1990 – 1994 Starosta obce: Ľudmila Jakúbková Zástupca starostu: Stanislav Gašpar Poslanci: Stanislav Gašpar, František Kvasnička, Ľudmila Michalíková, Jozef Bartoš, František Jakúbek, František Janíček, Jozef Janíček, Irena Mončeková, Jozef Matejíčka,Ing. Dušan Monček, Ľubomír Michálik


Back to Top ↑
 • Časopis folklór

 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 21.6.2019
  Riaditeľka Základnej školy v Červenom Kameni pozýva deti z Červeného Kameňa vo veku od 5 do 15 rokov na Letný detský tábor s množstvom letných táborových aktivít, ktorý sa bude konať v termíne 12.07.2019 – 19.07.2019 v areáli základnej školy.
  Cena za tábor je 60 Eur, v ktorej je zahrnutá strava 5x denne, pitný režim, návšteva kúpaliska, letné večerné kino a odmeny za súťaže a iné. Prihlášky na tábor sú dostupné na internetovej stránke základnej školy alebo osobne v základnej škole u riaditeľky.

  V pondelok 24. júna 2019 sa uskutoční vývoz domového odpadu. Upozorňujeme občanov, že zberová spoločnosť nebude vyvážať smetné nádoby ani vrecia uložené pri nich bez pripojeného modrého žetóna.

  zo dňa 4.6.2019
  Na základe schválenia Obecného zastupiteľstva v Červenom Kameni Obec Červený Kameň vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľností a to:
  - Rodinný dom súpisné číslo 130 (dom po policajtoch, predáva sa ako rodinný dom, nie na podnikateľskú činnosť),
  - Administratívna budova súpisné číslo 361 (budova bývalej colnice, predáva sa ako stavba vcelku bez pozemku).
  Súťažné podmienky sú zverejnené na informačnej tabuli pri obecnom úrade a na webovej stránke obce.

  Správca cintorína oznamuje, že na miestnom cintoríne opakovane dochádza k porušovaniu zákona vo veci triedenia odpadov. Z tohto dôvodu upozorňuje všetkých nájomcov hrobových miest a návštevníkov cintorína, že podľa prevádzkového poriadku obecného cintorína je každý návštevník povinný dodržiavať poriadok a čistotu triedením odpadu. V opačnom prípade porušuje Zákon č. 131 z roku 2010 o pohrebníctve § 25 a pri preukázanom zistení porušovania tohto zákona mu môže byť udelená pokuta vo výške 33,00 €.

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook