Samospráva

Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva:

29.4.2019 o 17:00hod

Zoznam poslancov obecného zastupiteľstva Ing. Rastilav Prekop PhDr. Lukáš Bielik Martin Monček Doc. Ing. Mgr. Peter Jakúbek PhD, DBA, LLM Peter Dohnanský Ing. Daniel Strapko Ľubomír Martiš

Dokumenty na stiahnutie
Zásady odmeňovania OZ pdf

Poslanie a kompetencie obecného zastupiteľstva Obecné zastupiteľstvo (OZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na obdobie 4 roky. Počet poslancov obce je 7. OZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia a rozhodujú o záklalných otázkach života v obci. Pôsobnosť obecného zastupiteľstva: – určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním – schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu – schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce – rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov – určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky – vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov – uznášať sa na nariadeniach – schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo mesta v medzinárodnom združení – určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra – zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku – schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov mesta vypracovaný podľa osobitného predpisu – zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe – schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu – zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce – udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny – ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce Zloženie komisií obecného zastupiteľstva Stavebná komisia predseda- Ing. Prekop Rastislav člen- Gašpar Milan Dohnanský Ľubomír Holba Ladislav Komisia pre ekonomiku a rozvoj obce predseda- Ing. Jakúbek Peter člen- Mgr. Gáborová Zuzana Ing. Peška Ivan Ing. Ďuriš Martin Ing. Tomanová Zuzana Športová komisia predseda- Monček Martin člen- Bc. Jakúbek Peter Dohnanský Martin Kultúrná komisia predseda- Mgr. Jancovková Ľudmila člen- Bielik Dušan Bc. Smoleková Velička Sociálná komisia predseda- Gajdoš Michal člen- PaedDr. Jancovková Marta Poláček Robert História OZ Volebné obdobie 2014-2018 Starosta obce: Jozef Bartoš Zástupca starostu: Mgr. Ľudmila Jancovková Poslanci: Dohnanský Ľubomír, Dohnanský Martin, Gajdoš Michal, Ing. Jakúbek Peter, Mgr. Jancovková Ľudmila, Monček Martin, Ing. Prekop Rastislav Volebné obdobie 2010-2014 Starosta obce: Jozef Bartoš Zástupca starostu: Mgr. Ľudmila Jancovková Poslanci: Dohnanský Martin, Gajdoš Michal, Gašpar Milan, Ing. Jakúbek Peter, Mgr. Jancovková Ľudmila, Monček Martin, Ing. Prekop Rastislav Volebné obdobie 2006-2010 Starosta obce: Ľudmila Jakúbková Zástupca starostu: Jozef Bartoš Poslanci: Jozef Bartoš, Mgr.Janka Hajduchová, Ľudmila Jancovková, Michal Gajdoš, Milan Gašpar, Štefan Mišún, Ladislav Holba Volebné obdobie 2002-2006 Starosta obce: Ľudmila Jakúbková Zástupca starostu: Mgr. Vladimír Žalúdek do 31.8.2003 – Jozef Bartoš Poslanci: Jozef Bartoš, Ján Držík, Mária Fúsková, Mgr. Zuzana Gáborová, Ing. Ľubomír Mikula, Štefan Mišún, Mgr. Vladimír Žalúdek Od 1.9.2003 nastúpili náhradníci a to Božena Matejíčková a Ľudmila Jancovková Volebné obdobie 1998 – 2002 Starosta obce: Ľudmila Jakúbková Zástupca starostu: Jozef Bartoš Poslanci: Jozef Bartoš, Jozef Dlobík, Ján Držík, Vladimír Hajduch, Vladimír Martiš, František Kvasnička, Jozef Matejíčka, Ing. Ľubomír Mikula, Štefan Osrman, Dušan Prekop, Marián Strapko Volebné obdobie 1994 – 1998 Starosta obce: Ľudmila Jakúbková Zástupca starostu: Stanislav Gašpar Poslanci: Stanislav Gašpar, Ľudmila Žalúdková, František Kvasnička, Ľudmila Michalíková, Jozef Bartoš, František Jakúbek, František Janíček, Michal Jancovek, Irena Mončeková, Jozef Matejíčka, Dušan Prekop Volebné obdobie 1990 – 1994 Starosta obce: Ľudmila Jakúbková Zástupca starostu: Stanislav Gašpar Poslanci: Stanislav Gašpar, František Kvasnička, Ľudmila Michalíková, Jozef Bartoš, František Jakúbek, František Janíček, Jozef Janíček, Irena Mončeková, Jozef Matejíčka,Ing. Dušan Monček, Ľubomír Michálik


Back to Top ↑
 • Časopis folklór

 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 8.4.2019
  Oznamujeme občanom, že na poštovom dvore je pristavený kontajner na drevený odpad. Tento kontajner slúži na staré dosky, odrezky, palety, drevotrieskové dosky, OSB dosky, starý nábytok – očistený od čalúnenia, drevené okenné rámy – očistené od skla a tesniacej gumy.
  Do tohto kontajnera nepatria namorené stĺpy ani podvaly. Starý nábytok musí byť v demontovanom stave.
  Kontajner bude na poštovom dvore pristavený ešte v dňoch:
  - pondelok 8. apríla 2019 od 8,00 do 12,00 hod. a od 14,00 do 18,00 hod.
  - utorok 9. apríla 2019 od 8,00 do 12,00 hod. a od 14,00 do 18,00 hod.
  - streda 10. apríla 2019 od 8,00 do 12,00 hod. a od 14,00 do 18,00 hod.
  Upozorňujeme občanov, že prinesený drevený odpad bude kontrolovaný pracovníkom obce.

  Oznamujeme občanom, že na poštovom dvore sa našli kľúče. Prípadný majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.

  Oznamujeme občanom, že dnes nastala porucha na kanalizácii. Táto situácia sa momentálne rieši a zajtra ráno príde spôsobilá firma odstrániť túto poruchu kanalizačného potrubia.

  Vedúca Pošty oznamuje, že zajtra bude Pošta zatvorená.

  Deti zo základnej školy a materskej školy Červený Kameň Vás srdečne pozývajú na veľkonočné tvorivé dielne, ktoré sa budú konať v utorok 9. apríla 2019 o 15,15 hod. v telocvični základnej školy. Tešíme sa na Vašu účasť.

  zo dňa 4.4.2019
  Oznamujeme občanom, že žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu do volieb európskeho parlamentu 2019, ktoré sa budú konať dňa 25. mája 2019, je možné doručiť osobne do podateľne obecného úradu, poštou na adresu Obec Červený Kameň, 018 56 Červený Kameň, prípadne mailom na urad@cervenykamen.sk
  Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu je možné si stiahnuť na https://www.minv.sk/?nr16-preukaz

  zo dňa 27.3.2019
  Obec Červený Kameň príjme do trvalého pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu kuchár v školskej jedálni s nástupom ihneď. Bližšie informácie na obecnom úrade.

  Oznamujeme občanom, že od roku 2012 je v obci vyhlásená mimoriadna situácia zosuvu pôdy a oporného múru na hlavnú cestu. Z dôvodu, že v ohrozenom území na svahu nad cestou budú v najbližších dňoch prebiehať geologické prieskumy a iné záchranné práce, upozorňujeme občanov, že akékoľvek svojvoľné práce v tomto území sú prísne zakázané. V ohrozenom území na svahu nad cestou platí prísny zákaz bagrovania, alebo akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti.

  zo dňa 20.3.2019
  Z projektu na obstaranie záhradných kompostérov boli obci pridelené kompostéry do každej domácnosti. Tieto sú dočasne uložené na poštovom dvore až do kontroly z ministerstva životného prostredia. Z dôvodu, aby nedošlo ku ich krádeži je priestor monitorovaný kamerovým systémom a brána poštového dvora bude od tohto dňa pre potreby ukladania sklenného alebo železného odpadu otvorená len v čase otváracích hodín predajne potravín pani Ľudmily Prekopovej.

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook