Informácie th

Published on Január 22nd, 2018 | by admin

0

Valné zhromaždenie Urbáru

Vážený člen Urbáru Červený Kameň -  pozemkové spoločenstvo

Pozývame vás na Valné zhromaždenie  Urbáru Červený Kameň – pozemkové spoločenstvo,  ktoré sa uskutoční v nedeľu 25.2.2018 v sále kultúrneho domu Červený Kameň so začiatkom o 15.00 hod.  (Registrácia členov začne už od 14:30 hod, preto prosíme o skorý príchod aby sa zhromaždenie začalo načas )

Program zhromaždenia:        Otvorenie

 1. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej, volebnej a mandátnej  komisie
 2. Kontrola uznesenia z minulého Valného Zhromaždenia konaného  19.2.2017
 3. Správa o činnosti za rok 2017 a Plán činnosti v roku 2018
 4. Správa o hospodárení za rok 2017 a návrh na rozdelenie zisku
 5. Správa revíznej komisie
 6. Správa odborného lesného hospodára
 7. Diskusia
 8. Správa mandátnej komisie
 9. Voľba orgánov spoločenstva – výbor a dozorná rada
 10. Uznesenie
 11. Záver

Vzhľadom  ku  platnosti  zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách je Vaša účasť na tejto výročnej členskej schôdzi nevyhnutná, nakoľko v prípade nedostatočného počtu prítomných urbárnikov, bude schôdza neplatná.

Preto vo vlastnom záujme, ak sa z rôznych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť tejto výročnej schôdze, žiadame Vás o neodkladné zaslanie  splnomocnenia na jedného z členov výboru urbáru, prípadne rodinného príslušníka, ktorý Vás bude zastupovať na tomto Zhromaždení. Podpis NEMUSÍ byť úradne overený . Podpísané splnomocnenie žiadame doručiť  na adresu Urbáru  Červený Kameň. V prípade, že máte záujem , aby Vám boli dividendy za rok 2017 , ak ich odsúhlasí Valné Zhromaždenie,vyplatené prevodom na váš bankový účet  namiesto poštovej poukážky, resp. hotovosti, vyplňte prosím aj IBAN číslo bankového účtu, na ktorý majú byť dividendy odoslané. Zároveň Vás  prosíme  o vyplnenie krátkeho dotazníka  o tom,  či v blízkej dobe plánujete kúpiť /odpredať svoje podiely urbáru , nakoľko výbor  môže na valnom zhromaždení  informovať prípadných  záujemcov,  ktorí prejavia záujem o kúpu.

 

 

 

 

———————————————————- SPLNOMOCNENIE ———————————————————

Ja, dolu podpsaný(á)………………………………………..(meno a priezvisko), narodený(á)………………… (dátum narodenia), bytom …………………………………………………………………………..(adresa trvalého bydliska),                                                        týmto SPLNOMOCŇUJEM

*Jaroslava Pagáča *Jozefa Dlobíka *Daniela Mončeka *Jozefa Bartoša *Dušana Bielika *Vladimira Janíčka (prosíme označiť vybraného člena výboru ,  prípadne uviesť meno dátum narodenia   rodinného príslušníka na zastupovanie) ………………………………………………………………………………………,

aby ma zastupoval na Valnom zhromaždení Urbáru  Červený Kameň – pozemkové spoločenstvo  dňa 25.2.2018 a hlasoval o všetkých bodoch uvedených v programe rokovania, prípadne i o doplňujúcich návrhoch.

 

V ……………………………………..      dňa……………………………..                                  podpis:……………………………

 

 

————————————————————– DOTAZNÍK ————————————————————-

Mali by ste  záujem  stať sa členom  výboru /dozornej rady Urbáru?                    ÁNO   NIE   MOŽNO

Zvažujete  zakúpiť  ďalšie podiely, ak by niektorý člen ponúkal  na predaj?      ÁNO   NIE   MOŽNO

Zvažujete v blízkej  dobe  predať svoje podiely v Urbáre?                        ÁNO   NIE   MOŽNO

V prípade záujmu o kúpu/predaj podielov uveďte prosím  telefonický kontakt ………………………………………………….

 

 

Bankové Číslo účtu IBAN  pre zaslanie dividend:   ……………………………………………………………………………………………..

 

Stiahnuť pozvánku:Pozvánka_na_výročnú_členskú_schôdzu (1)
Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Časopis folklór

 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 24.5.2019
  Futbalový klub Červený Kameň pozýva všetkých priaznivcov futbalu na futbalový zápas so súperom Horovce „B“, ktorý sa uskutoční v nedeľu 26. mája 2019 o 17,00 hod. na tunajšom futbalovom ihrisku.

  Oznamujeme občanom, že v pondelok 27. mája 2019 sa uskutoční vývoz domového odpadu.

  Starostka obce ďakuje členom Jednoty dôchodcov Červený Kameň a ostatným brigádnikom za dobre odvedenú prácu na brigáde, ktorá sa uskutočnila v utorok na miestnom cintoríne a na oddychovej zóne.

  Vedúca predajne Jednota v hornej časti obce oznamuje zmenu otváracích hodín predajne nasledovne:
  Pondelok 8,00 – 13,00
  Utorok zatvorené
  Streda 8,00 – 14,30
  Štvrtok 8,00 – 14,30
  Piatok 8,00 – 14,30
  Sobota 7,00 – 12,00

  zo dňa 8.4.2019
  Oznamujeme občanom, že na poštovom dvore je pristavený kontajner na drevený odpad. Tento kontajner slúži na staré dosky, odrezky, palety, drevotrieskové dosky, OSB dosky, starý nábytok – očistený od čalúnenia, drevené okenné rámy – očistené od skla a tesniacej gumy.
  Do tohto kontajnera nepatria namorené stĺpy ani podvaly. Starý nábytok musí byť v demontovanom stave.
  Kontajner bude na poštovom dvore pristavený ešte v dňoch:
  - pondelok 8. apríla 2019 od 8,00 do 12,00 hod. a od 14,00 do 18,00 hod.
  - utorok 9. apríla 2019 od 8,00 do 12,00 hod. a od 14,00 do 18,00 hod.
  - streda 10. apríla 2019 od 8,00 do 12,00 hod. a od 14,00 do 18,00 hod.
  Upozorňujeme občanov, že prinesený drevený odpad bude kontrolovaný pracovníkom obce.

  Oznamujeme občanom, že na poštovom dvore sa našli kľúče. Prípadný majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na obecnom úrade.

  zo dňa 27.3.2019
  Obec Červený Kameň príjme do trvalého pracovného pomeru zamestnanca na pozíciu kuchár v školskej jedálni s nástupom ihneď. Bližšie informácie na obecnom úrade.

  Oznamujeme občanom, že od roku 2012 je v obci vyhlásená mimoriadna situácia zosuvu pôdy a oporného múru na hlavnú cestu. Z dôvodu, že v ohrozenom území na svahu nad cestou budú v najbližších dňoch prebiehať geologické prieskumy a iné záchranné práce, upozorňujeme občanov, že akékoľvek svojvoľné práce v tomto území sú prísne zakázané. V ohrozenom území na svahu nad cestou platí prísny zákaz bagrovania, alebo akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti.

  zo dňa 20.3.2019
  Z projektu na obstaranie záhradných kompostérov boli obci pridelené kompostéry do každej domácnosti. Tieto sú dočasne uložené na poštovom dvore až do kontroly z ministerstva životného prostredia. Z dôvodu, aby nedošlo ku ich krádeži je priestor monitorovaný kamerovým systémom a brána poštového dvora bude od tohto dňa pre potreby ukladania sklenného alebo železného odpadu otvorená len v čase otváracích hodín predajne potravín pani Ľudmily Prekopovej.

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook