Informácie th

Published on Január 26th, 2017 | by admin

0

Valné zhromaždenie Urbáru

Pozvánka na Valné zhromaždenie

Vážený člen Urbáru Červený Kameň –  pozemkové spoločenstvo
Pozývame vás na Valné zhromaždenie  Urbáru Červený Kameň – pozemkové spoločenstvo,  ktorá sa uskutoční v nedeľu 19.2.2017 v sále kultúrneho domu Červený Kameň so začiatkom o 15.00 hod.  (Registrácia členov začne už od 14:30 hod, preto prosíme o skorý príchod aby sa zhromaždenie začalo načas )
Program zhromaždenia:  Otvorenie
1. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátnej  komisie
2. Kontrola uznesenia z minulého Valného Zhromaždenia konaného  21.2.2016
3. Správa o činnosti za rok 2016 a Plán činnosti v roku 2016
4. Správa o hospodárení za rok 2016 a návrh na rozdelenie zisku
5. Správa revíznej komisie
6. Správa lesného hospodára
7. Diskusia
8. Správa mandátnej komisie
9. Uznesenie
10. Záver
Vzhľadom  ku  platnosti  zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách je Vaša účasť na tejto výročnej členskej schôdzi nevyhnutná, nakoľko v prípade nedostatočného počtu prítomných urbárnikov, bude schôdza neplatná.
Stiahnuť pozvánku: Pozvánka_na_výročnú_členskú_schôdzu_CK
Comments are closed.

Back to Top ↑