Informácie meeting

Published on Február 1st, 2016 | by admin

0

Valné zhromaždenie Urbáru

Pozvánka na Valné zhromaždenie

Vážený člen Urbáru Červený Kameň –  pozemkové spoločenstvo

Pozývame vás na Valné zhromaždenie  Urbáru Červený Kameň – pozemkové spoločenstvo,  ktorá sa uskutoční v nedeľu 21.2.2016 v sále kultúrneho domu Červený Kameň so začiatkom o 15.00 hod.  (Registrácia členov začne už od 14:30 hod, preto prosíme o skorý príchod aby sa zhromaždenie začalo načas )

Program zhromaždenia:

1.   Otvorenie

2.   Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej, volebnej a mandátnej  komisie

3.   Kontrola uznesenia z minulého Valného Zhromaždenia konaného  3.2.2015

4.   Správa o činnosti za rok 2015 a Plán činnosti v roku 2016

5.   Správa o hospodárení za rok 2015 a návrh na rozdelenie zisku

6.   Správa revíznej komisie

7.   Správa lesného hospodára

8.   Diskusia

9.   Správa mandátnej komisie

10. Voľba orgánov spoločenstva – výbor a dozorná rada

11. Uznesenie

12. Záver

Vzhľadom  ku  platnosti  zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách je Vaša účasť na tejto výročnej členskej schôdzi nevyhnutná, nakoľko v prípade nedostatočného počtu prítomných urbárnikov, bude schôdza neplatná.

Stiahnuť pozvánku: Pozvánka na výročnú členskú schôdzu CK net
Comments are closed.

Back to Top ↑