Informácie meeting

Published on November 18th, 2013 | by admin

0

Pozvánka na výročnú schôdzu Urbáru

Vážený člen Urbáru obce Červený Kameň

Dovoľujeme si Vás pozvať na výročnú členskú schôdzu Urbáru obce Červený Kameň, ktorá sa uskutoční v nedeľu 8.12.2013 v sále kultúrneho domu Červený Kameň so začiatkom o 15.00 hod. s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej, volebnej a mandátnej komisie
3. Kontrola uznesenia z minulého Valného Zhromaždenia konaného 3.2.2013
4. Správa o činnosti za rok 2013
5. Správa o hospodárení za rok 2013
6. Správa revíznej komisie
7. Informácia o stave členskej základne
8. Správa lesného hospodára
9. Plán činnosti v roku 2014 a Informácia o právnych aspektoch a úlohách pozemkového spoločenstva v zmysle nového zákona č. 97/2013 Z.z o pozemkových spoločenstvách.
10. Hlasovanie o novej Zmluve o pozemkovom spoločenstve s právnou subjektivitou
11. Voľba orgánov spoločenstva – výbor a dozorná rada
12. Diskusia
13. Uznesenie
14. Záver

Stiahnuť celý PDF dokument
Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Časopis folklór

 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 21.6.2019
  Riaditeľka Základnej školy v Červenom Kameni pozýva deti z Červeného Kameňa vo veku od 5 do 15 rokov na Letný detský tábor s množstvom letných táborových aktivít, ktorý sa bude konať v termíne 12.07.2019 – 19.07.2019 v areáli základnej školy.
  Cena za tábor je 60 Eur, v ktorej je zahrnutá strava 5x denne, pitný režim, návšteva kúpaliska, letné večerné kino a odmeny za súťaže a iné. Prihlášky na tábor sú dostupné na internetovej stránke základnej školy alebo osobne v základnej škole u riaditeľky.

  V pondelok 24. júna 2019 sa uskutoční vývoz domového odpadu. Upozorňujeme občanov, že zberová spoločnosť nebude vyvážať smetné nádoby ani vrecia uložené pri nich bez pripojeného modrého žetóna.

  zo dňa 4.6.2019
  Na základe schválenia Obecného zastupiteľstva v Červenom Kameni Obec Červený Kameň vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľností a to:
  - Rodinný dom súpisné číslo 130 (dom po policajtoch, predáva sa ako rodinný dom, nie na podnikateľskú činnosť),
  - Administratívna budova súpisné číslo 361 (budova bývalej colnice, predáva sa ako stavba vcelku bez pozemku).
  Súťažné podmienky sú zverejnené na informačnej tabuli pri obecnom úrade a na webovej stránke obce.

  Správca cintorína oznamuje, že na miestnom cintoríne opakovane dochádza k porušovaniu zákona vo veci triedenia odpadov. Z tohto dôvodu upozorňuje všetkých nájomcov hrobových miest a návštevníkov cintorína, že podľa prevádzkového poriadku obecného cintorína je každý návštevník povinný dodržiavať poriadok a čistotu triedením odpadu. V opačnom prípade porušuje Zákon č. 131 z roku 2010 o pohrebníctve § 25 a pri preukázanom zistení porušovania tohto zákona mu môže byť udelená pokuta vo výške 33,00 €.

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook