Informácie meeting

Published on November 18th, 2013 | by admin

0

Pozvánka na výročnú schôdzu Urbáru

Vážený člen Urbáru obce Červený Kameň

Dovoľujeme si Vás pozvať na výročnú členskú schôdzu Urbáru obce Červený Kameň, ktorá sa uskutoční v nedeľu 8.12.2013 v sále kultúrneho domu Červený Kameň so začiatkom o 15.00 hod. s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej, volebnej a mandátnej komisie
3. Kontrola uznesenia z minulého Valného Zhromaždenia konaného 3.2.2013
4. Správa o činnosti za rok 2013
5. Správa o hospodárení za rok 2013
6. Správa revíznej komisie
7. Informácia o stave členskej základne
8. Správa lesného hospodára
9. Plán činnosti v roku 2014 a Informácia o právnych aspektoch a úlohách pozemkového spoločenstva v zmysle nového zákona č. 97/2013 Z.z o pozemkových spoločenstvách.
10. Hlasovanie o novej Zmluve o pozemkovom spoločenstve s právnou subjektivitou
11. Voľba orgánov spoločenstva – výbor a dozorná rada
12. Diskusia
13. Uznesenie
14. Záver

Stiahnuť celý PDF dokument
Comments are closed.

Back to Top ↑