Informácie meeting

Published on Január 27th, 2016 | by admin

0

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Vážený člen Urbáru Červený Kameň – pozemkové spoločenstvo

Dovoľujeme si Vás pozvať na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 21.2.2016 v sále
kultúrneho domu Červený Kameň so začiatkom o 15.00 hod. s nasledovným programom:

Otvorenie

 1. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej, volebnej a mandátnej  komisie
 2. Kontrola uznesenia z minulého Valného Zhromaždenia konaného 22.2.2015
 3. Správa o činnosti za rok 2015 a Plán činnosti v roku 2016
 4. Správa o hospodárení za rok 2015 a návrh na rozdelenie zisku
 5. Správa revíznej komisie
 6. Správa lesného hospodára
 7. Diskusia
 8. Správa mandátnej komisie
 9. Voľba orgánov spoločenstva – výbor a dozorná rada
 10. Uznesenie
 11. Záver

Pozvanka_+_splnomocnenie_2016_
Comments are closed.

Back to Top ↑