Informácie meeting

Published on Február 13th, 2015 | by admin

0

Pozvánka na výročnú členskú schôdzu

Vážený člen Urbáru Červený Kameň – pozemkové spoločenstvo

Dovoľujeme si Vás pozvať na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 22.2.2015 v sále
kultúrneho domu Červený Kameň so začiatkom o 15.00 hod. s nasledovným programom:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátnej komisie
3. Kontrola uznesenia z minulého Valného zhromaždenia
4. Správa o činnosti za rok 2014
5. Správa o hospodárení za rok 2014, návrh na rozdelenie zisku
6. Správa revíznej komisie
7. Informácia o stave členskej základne
8. Správa lesného hospodára a návrh plánu pestovateľskej činnosti na rok 2015
9. Diskusia
10. Správa mandátnej komisie
11. Uznesenie
12. Záver

Pozvánka CK+ splnomo tlac
Back to Top ↑