Informácie th

Published on Január 23rd, 2019 | by admin

0

Valné zhromaždenie Urbáru

Pozvánka na Valné zhromaždenie

Vážený člen Urbáru Červený Kameň -  pozemkové spoločenstvo

Pozývame vás na Valné zhromaždenie  Urbáru Červený Kameň – pozemkové spoločenstvo,  ktoré sa uskutoční v nedeľu 24.2.2019 v sále kultúrneho domu Červený Kameň so začiatkom o 15:00 hod.  (Registrácia členov začne už od 14:30 hod, preto prosíme o skorý príchod aby sa zhromaždenie začalo načas ) s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátnej  komisie
 3. Kontrola uznesenia z minulého Valného Zhromaždenia konaného  25.2.2019
 4. Správa o činnosti za rok 2018 a Plán činnosti v roku 2019
 5. Správa o hospodárení za rok 2018 a návrh na rozdelenie zisku
 6. Správa  dozornej rady
 7. Správa odborného lesného hospodára
 8. Oznámenie o ponúkaných podieloch členov na predaj
 9. Úprava zmluvy o pozemkovom spoločenstve v zmysle novely zákona č.110/2018 Z.z
 10. Diskusia
 11. Správa mandátnej komisie
 12. Uznesenie
 13. Záver

V zmysle zákona č.97/2013 Z.z. a jeho novelizácii č.110/2018 Z.z. je Vaša účasť na tejto výročnej členskej schôdzi nevyhnutná, nakoľko v prípade nedostatočného počtu prítomných urbárnikov, bude schôdza neplatná.  Preto ak sa z rôznych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť tejto výročnej schôdze, žiadame Vás o neodkladné zaslanie  splnomocnenia na jedného z členov výboru urbáru, prípadne rodinného príslušníka, ktorý Vás bude zastupovať na tomto Zhromaždení. Podpis NEMUSÍ byť úradne overený .Zároveň žiadame o udelenie súhlasu so spracovaním  osobných údajov v zmysle nového zákona č.18/2018 Z.z. (GDPR) na priloženom formulári. Podpísané splnomocnenie resp. súhlas žiadame doručiť  na adresu Urbáru.

V prípade, že máte záujem , aby Vám boli dividendy za rok 2018 , ak ich odsúhlasí Valné Zhromaždenie,vyplatené prevodom na váš bankový účet , vyplňte prosím aj IBAN číslo bankového účtu, na ktorý majú byť dividendy odoslané. Zároveň Vás  prosíme  o vyplnenie krátkeho dotazníka  o tom,  či v blízkej dobe plánujete kúpiť /odpredať svoje podiely , nakoľko výbor na valnom zhromaždení  informuje o ponúkaných podieloch na predaj.

 

 

 

 

———————————————————- SPLNOMOCNENIE ———————————————————

Ja, dolu podpsaný(á)………………………………………..(meno a priezvisko), narodený(á)………………… (dátum narodenia), bytom …………………………………………………………………………..(adresa trvalého bydliska),                                                        týmto SPLNOMOCŇUJEM

*Jaroslava Pagáča *Jozefa Dlobíka *Daniela Mončeka *Jozefa Bartoša *Dušana Bielika  *Vladimira Janíčka *Ferdinanda Gašpara (prosíme označiť vybraného člena výboru ,  prípadne uviesť meno, dátum narodenia  rodinného príslušníka na zastupovanie ………………………………………………………………………,

aby ma zastupoval na Valnom zhromaždení Urbáru  Červený Kameň – pozemkové spoločenstvo  dňa 24.2.2019 a hlasoval o všetkých bodoch uvedených v programe rokovania, prípadne i o doplňujúcich návrhoch.

V ……………………………………..      dňa……………………………..                                  podpis:……………………………

 

————————————————————– DOTAZNÍK ————————————————————-

Mali by ste  záujem  stať sa členom  výboru /dozornej rady Urbáru?                    ÁNO   NIE   MOŽNO

Zvažujete  zakúpiť  ďalšie podiely, ak by niektorý člen ponúkal  na predaj?         ÁNO   NIE   MOŽNO

Zvažujete v blízkej  dobe  predať svoje podiely v Urbáre?                        ÁNO   NIE   MOŽNO

V prípade záujmu o kúpu/predaj podielov uveďte prosím  telefonický kontakt ………………………………………………….

 

 

Bankové Číslo účtu IBAN  pre zaslanie dividend:   ……………………………………………………………………………………………..

Stiahnuť pozvánku: Pozvánka_na_výročnú_členskú_schôdzu_
Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Časopis folklór

 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 18.2.2019
  Dňa 25.02.2019 sa uskutoční zber plastov. Žiadame občanov, aby stláčali plastové fľaše a tak zmenšovali ich objem. So zberom plastov sa uskutoční aj zber použitého kuchynského oleja, ktorý v čistých uzavretých plastových fľašiach môžete uložiť k vreciam s plastami.
  V obci prebieha aj zber štupľov z plastových fliaš, zber starých tužkových batérií a zber použitých tonerov. Tieto štuple, batérie a tonery môžete priniesť na tunajší obecný úrad.

  Žiadame občanov, aby nevyhadzovali komunálny odpad do kontajnerov, ktoré sa nachádzajú pri obecnom cintoríne. Tieto kontajnery slúžia výlučne pre odpad z miestneho cintorína.

  V dňoch od 25.02.2019 do 01.03.2019 sa uskutoční zber textilu pre charitu. Textil, ktorý nie je poškodený, napríklad svetre, bundy, nohavice, obleky, šaty, obliečky, plachty, topánky aj hračky, môžete v tomto termíne nosiť ku vchodu do starej materskej školy.

  zo dňa 1.2.2019
  Oznamujeme, že emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta SR je urad@cervenykamen.sk

  zo dňa 25.1.2019
  Dňa 29.1.2019 v utorok o 16:30 sa pri obecnom úrade uskutoční výkup papiera formou výmeny za toaletný papier,hygienické vreckovky a pod.

  zo dňa 27.12.2018
  vývoz komunálneho odpadu bude 7.1.2019

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook