Informácie th

Published on Január 23rd, 2019 | by admin

0

Valné zhromaždenie Urbáru

Pozvánka na Valné zhromaždenie

Vážený člen Urbáru Červený Kameň -  pozemkové spoločenstvo

Pozývame vás na Valné zhromaždenie  Urbáru Červený Kameň – pozemkové spoločenstvo,  ktoré sa uskutoční v nedeľu 24.2.2019 v sále kultúrneho domu Červený Kameň so začiatkom o 15:00 hod.  (Registrácia členov začne už od 14:30 hod, preto prosíme o skorý príchod aby sa zhromaždenie začalo načas ) s nasledovným programom:

 1. Otvorenie
 2. Voľba zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátnej  komisie
 3. Kontrola uznesenia z minulého Valného Zhromaždenia konaného  25.2.2019
 4. Správa o činnosti za rok 2018 a Plán činnosti v roku 2019
 5. Správa o hospodárení za rok 2018 a návrh na rozdelenie zisku
 6. Správa  dozornej rady
 7. Správa odborného lesného hospodára
 8. Oznámenie o ponúkaných podieloch členov na predaj
 9. Úprava zmluvy o pozemkovom spoločenstve v zmysle novely zákona č.110/2018 Z.z
 10. Diskusia
 11. Správa mandátnej komisie
 12. Uznesenie
 13. Záver

V zmysle zákona č.97/2013 Z.z. a jeho novelizácii č.110/2018 Z.z. je Vaša účasť na tejto výročnej členskej schôdzi nevyhnutná, nakoľko v prípade nedostatočného počtu prítomných urbárnikov, bude schôdza neplatná.  Preto ak sa z rôznych dôvodov nemôžete osobne zúčastniť tejto výročnej schôdze, žiadame Vás o neodkladné zaslanie  splnomocnenia na jedného z členov výboru urbáru, prípadne rodinného príslušníka, ktorý Vás bude zastupovať na tomto Zhromaždení. Podpis NEMUSÍ byť úradne overený .Zároveň žiadame o udelenie súhlasu so spracovaním  osobných údajov v zmysle nového zákona č.18/2018 Z.z. (GDPR) na priloženom formulári. Podpísané splnomocnenie resp. súhlas žiadame doručiť  na adresu Urbáru.

V prípade, že máte záujem , aby Vám boli dividendy za rok 2018 , ak ich odsúhlasí Valné Zhromaždenie,vyplatené prevodom na váš bankový účet , vyplňte prosím aj IBAN číslo bankového účtu, na ktorý majú byť dividendy odoslané. Zároveň Vás  prosíme  o vyplnenie krátkeho dotazníka  o tom,  či v blízkej dobe plánujete kúpiť /odpredať svoje podiely , nakoľko výbor na valnom zhromaždení  informuje o ponúkaných podieloch na predaj.

 

 

 

 

———————————————————- SPLNOMOCNENIE ———————————————————

Ja, dolu podpsaný(á)………………………………………..(meno a priezvisko), narodený(á)………………… (dátum narodenia), bytom …………………………………………………………………………..(adresa trvalého bydliska),                                                        týmto SPLNOMOCŇUJEM

*Jaroslava Pagáča *Jozefa Dlobíka *Daniela Mončeka *Jozefa Bartoša *Dušana Bielika  *Vladimira Janíčka *Ferdinanda Gašpara (prosíme označiť vybraného člena výboru ,  prípadne uviesť meno, dátum narodenia  rodinného príslušníka na zastupovanie ………………………………………………………………………,

aby ma zastupoval na Valnom zhromaždení Urbáru  Červený Kameň – pozemkové spoločenstvo  dňa 24.2.2019 a hlasoval o všetkých bodoch uvedených v programe rokovania, prípadne i o doplňujúcich návrhoch.

V ……………………………………..      dňa……………………………..                                  podpis:……………………………

 

————————————————————– DOTAZNÍK ————————————————————-

Mali by ste  záujem  stať sa členom  výboru /dozornej rady Urbáru?                    ÁNO   NIE   MOŽNO

Zvažujete  zakúpiť  ďalšie podiely, ak by niektorý člen ponúkal  na predaj?         ÁNO   NIE   MOŽNO

Zvažujete v blízkej  dobe  predať svoje podiely v Urbáre?                        ÁNO   NIE   MOŽNO

V prípade záujmu o kúpu/predaj podielov uveďte prosím  telefonický kontakt ………………………………………………….

 

 

Bankové Číslo účtu IBAN  pre zaslanie dividend:   ……………………………………………………………………………………………..

Stiahnuť pozvánku: Pozvánka_na_výročnú_členskú_schôdzu_
Comments are closed.

Back to Top ↑
 • Časopis folklór

 • Oznamy obecného úradu

  zo dňa 16.7.2019
  Doktorka Krajčiová oznamuje, že od 22.07.2019 do 26.07.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Zastupovať bude doktorka Bortelová.

  Na poštovom dvore je pristavený kontajner, ktorý môžu občania využívať na veľký komunálny odpad, ktorý nepodlieha triedeniu a tým sú napríklad gauče, sedacie súpravy, linoleá, koberce, matrace. V prípade návozu väčšieho objemu tohto odpadu do kontajnera, je potrebné to nahlásiť na obecnom úrade.
  Do kontajnera je zakázané nosiť stavebný odpad ako sú tehly zo zbúranísk. Ak má niekto takýto stavebný odpad, je potrebné ho odovzdať na registrovanej skládke.

  zo dňa 4.7.2019
  Oznamujeme občanom, že Slovenská pošta hľadá do obce pracovníka – poštovú doručovateľku na zastupovanie počas letnej dovolenky. V prípade záujmu sa môžete informovať priamo na Pošte.

  zo dňa 27.6.2019
  MUDr. Bortelová oznamuje, že v dňoch 01.07.2019 – 05.07.2019 a v dňoch 29.07.2019 – 02.08.2019 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky. Zastupovať bude MUDr. Krajčiová.

  zo dňa 4.6.2019
  Na základe schválenia Obecného zastupiteľstva v Červenom Kameni Obec Červený Kameň vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predaj nehnuteľností a to:
  - Rodinný dom súpisné číslo 130 (dom po policajtoch, predáva sa ako rodinný dom, nie na podnikateľskú činnosť),
  - Administratívna budova súpisné číslo 361 (budova bývalej colnice, predáva sa ako stavba vcelku bez pozemku).
  Súťažné podmienky sú zverejnené na informačnej tabuli pri obecnom úrade a na webovej stránke obce.

  Správca cintorína oznamuje, že na miestnom cintoríne opakovane dochádza k porušovaniu zákona vo veci triedenia odpadov. Z tohto dôvodu upozorňuje všetkých nájomcov hrobových miest a návštevníkov cintorína, že podľa prevádzkového poriadku obecného cintorína je každý návštevník povinný dodržiavať poriadok a čistotu triedením odpadu. V opačnom prípade porušuje Zákon č. 131 z roku 2010 o pohrebníctve § 25 a pri preukázanom zistení porušovania tohto zákona mu môže byť udelená pokuta vo výške 33,00 €.

 • Najnovšie články

 • xxxxxxxxxxxx

 • Facebook