Informácie th

Published on Október 21st, 2015 | by admin

0

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Červený Kameň, Obecný úrad 266, 018 56 Červený Kameň alebo elektronicky na adresu: urad@cervenykamen.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

Žiadateľ: Ing. Karol Kolman, 018 52 Pruské 93 žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín na p. č. KN-C 1351/504 k. ú. Červený Kameň, podľa   § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  Správne konanie začalo dňa  30.9.2015.
Comments are closed.

Back to Top ↑